1. PROJENİN ADI:
Umut Bende Projesi
 
2. PROJENİN AMACI VE GENEL HEDEFİ:
a. Projenin Amacı: Antalya İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan “UMUT BENDE PROJESİ” nin amacı;  1 (bir) yıl içinde; Antalya il sınırları içinde yaşayan ve kimlik bunalımı yaşayan 500 gencin; temel İslami bilgilerini arttırmak, aile desteklerinin artmasına yardımcı olmak, millî manevî değerlerimize uygun sosyalleşme imkânları oluşturmak suretiyle; öz kimliklerine sahip çıkmalarını sağlamaktır.
b. Projenin Genel Hedefi: Antalya İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan “UMUT BENDE PROJESİ” nin genel hedefi;  gençlerin sahih bilgilerle doğru itikada sahip olmasına, millî manevî duygulara bağlı kalmasına katkıda bulunmaktır.
 
3. PROJENİN GEREKÇESİ:
Antalya'da bir kısım gençler kimlik bunalımı yaşıyor. Bunun nedenleri analiz edildiğinde; ilimizin sosyal doku itibariyle kozmopolit bir yapıda olması, gençlerin temel islâmî bilgilerinin eksik olması, aile desteklerinin yetersiz olması ve gençlerin millî manevî değerlerimize uygun bir şekilde sosyalleşme imkânlarının kısıtlı olması gibi ana nedenler karşımıza çıkmaktadır.
İlimizin sosyal doku itibariyle kozmopolit bir yapıda olmasının çok değişik nedenleri bulunmaktadır. Bunlardan önemli bir tanesi; ilimizin aldığı göç oranının yüksek seviyede olmasıdır.
Gençlerin temel islâmî bilgilerinin eksik olması hususuna dikkat edildiğinde, üç önemli alt neden görülmektedir.Bunlardan birincisi; mevcut eğitim programlarının yetersiz olmasıdır. İkinci önemli neden ise;  gençlerin islami kavramlara ilgi seviyesinin düşük olmasıdır ki gençleri islamdan uzaklaştıran nefsani dış etkenlerin çok olması veya bu etkenlerin gençleri olumsuz etkilemesi bu nedeni en çok besleyen hususların başında gelmektedir. Üçüncü önemli neden ise; ebeveynlerin islami bilgilerinin yetersiz olmasıdır.
Gençlerin aile desteklerinin yetersiz olması olmasının ise yine iki önemli alt nedeninin olduğu görülmektedir. Bunlardan birincisi; yukarda da bahsedildiği üzere ebeveynlerin islami bilgilerinin yetersiz olmasıdır. İkinci önemli alt neden ise; gençlerin aile içi iletişimlerinin zayıf olmasıdır. Bu zayıflığın ise en önemli nedenlerinden birisi; aile ile genç arasında kuşak çatışması olmasıdır.
Son olarak gençlerin millî manevî değerlerimize uygun bir şekilde sosyalleşme imkânlarının kısıtlı olmasının çok nedenlerinden birisi de gençlerin sosyal medyaya bağımlılık oranının yüksek olmasıdır.
Yukarda özetle analiz edilen bu sorun çözülmeden devam ettiği takdirde; gençlerin millî manevî duygulardan uzaklaşması tehlikesinin yanı sıra her türlü aşırı fikir akımlarına kapılması tehlikesi ile karşı karşıya kalacağı muhakkaktır.
 
4. PROJENİN PAYDAŞLARI (KESİN / MUHTEMEL):
a. Birincil Paydaşlar:
(1) Gönüllü gençler (15 - 25 yaş grubu) – Kesin Paydaş
(2) Din Görevlileri - Kesin Paydaş
b. İkincil Paydaşlar:
(1) Antalya Valiliği (İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü – Kesin Paydaş,
(2) Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı – Muhtemel Paydaş,
(3) İlçe Belediye Başkanlıkları – Muhtemel Paydaş,
(4) Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü – Muhtemel Paydaş,
(5) İl Milli Eğitim Müdürlüğü (Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü) – Muhtemel Paydaş.
 
5. PROJENİN FAALİYET – ZAMAN PLANLAMASI VE UYGULAMA ESASLARI:
Projenin Faaliyet – Zaman Planlaması; proje dosyasının EK – 1’inde gösterilmiştir. Çizelgede gösterilen faaliyetlerin nasıl uygulanacağına dair esaslar müteakip alt maddelerde açıklanmıştır.
 
A. DİNİ FAALİYETLER YAPILMASI:       
(1) Alt Faaliyetler:
(a) Dini dersler Verilmesi
(b) Kitap Okuma Etkinlikleri Yapılması
(2) Ayrıntılar:
Bu faaliyet; tüm alt faaliyetleri dahil olmak üzere Proje Koordinatörü, Proje Koordinatörü Yardımcısı, İlçe Temsilcileri, Cami Grubu Temsilcileri ve Cami Temsilcileri tarafından; 1.9.2015 - 31.5.2016 tarihleri arasında; 9 ay süre ile yapılacaktır.
Faaliyet kapsamında; yukarda sıralanan 2 çeşit alt faaliyet gerçekleştirilecektir.
Alt faaliyetler; aşağıda açıklandığı gibi kendi özelliklerine uygun mekanlarda yürütülecektir.
Faaliyet kapsamında gençlere öncelikle dînî derslerin verilmesi sağlanacaktır. Dersler; haftada 1 saat olmak üzere cami müştemilatında, Kur’an kurslarında veya Müftülüklere ait gençlik merkezlerinde verilecektir. Konu olarak gençlik, karakter eğitimi, şahsiyet inşası gibi gençlere yönelik kavramlar işlenecektir. Uygulama; karşılıklı sohbet tarzında yapılacaktır. İlçe Temsilcileri tarafından her bir ders grubu 15 – 20 kişiyi geçmeyecek şekilde gençler gruplandırılarak derslerin verimi arttırılacaktır. Bu derslere her bir ilçede asgari olarak 25 – 30 gencin katılmasına gayret edilecektir.
Dînî dersler ile ev sohbetlerinin çakıştığı haftalarda herhangi birinden feragat edilmeyecek, ayrı günlere planlanarak her iki faaliyet de yapılacaktır.
Dînî derslere gençlerin katılımında süreklilik sağlanamaması riskine karşı; derslere sürekli (asgari % 80’ine) katılan gençlere hediye ve ödüller verilerek teşvik edilecektir.
Kitap okuma etkinlikleri; proje dönemi içinde 3 defa yapılacaktır. Etkinlikler hafta boyunca sürdürülecek ve mekân olarak camiler, Kur’an kursları, gençlik merkezleri, konferans salonları, Belediye semt evleri gibi yerlerden istifade edilecektir. Kaynaklar; Proje Koordinatörü tarafından; Kutlu Doğum kitapları arasından 3 çeşidi seçilmek suretiyle tesbit edilecektir. Tesbit edilen bu kaynaklar İl Müftülüğü tarafından proje gönüllüsü gençler adedince Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan temin edilecektir. Proje Koordinatör Yardımcısı tarafından İlçe Temsilcileri ile koordineli olarak kaynakların dağıtımı sağlanacaktır.
      
B. EĞİTİM FAALİYETLERİ YAPILMASI:
(1) Alt Faaliyetler:
(a) Eğitici Afiş / Poster Yapılması
(b) Ev sohbetleri Yapılması
(c) Seminerler Yapılması
(2) Ayrıntılar:
Bu faaliyet; Proje Koordinatörü, Proje Koordinatörü Yardımcısı, İlçe Temsilcileri, Cami Grubu Temsilcileri ve Cami Temsilcileri tarafından; 1.9.2015 - 29.5.2016 tarihleri arasında; 9 ay süre ile yapılacaktır.
Faaliyet kapsamında; yukarda sıralanan 3 çeşit alt faaliyet gerçekleştirilecektir.
Alt faaliyetler; aşağıda açıklandığı gibi kendi özelliklerine uygun mekanlarda yürütülecektir.
Faaliyet kapsamında öncelikle Proje Koordinatörü ve Proje Koordinatörü Yardımcısı tarafından eğitici afiş / poster dizayn edilerek camilere, Kur’an kurslarına, gençlik merkezlerine, Belediye ilan panolarına asılması sağlanacaktır. Afiş / posterlerin içeriği; hem projeye ait bilgi, hem de gençler ve aile konularında dînî mesajlar verecek şekilde dizayn edilecektir. Bu işlem 3 hafta sürede tamamlanacaktır.
Ev sohbetleri; İlçe Temsilcileri, Cami Grubu Temsilcileri ve Cami Temsilcileri tarafından; ortalama ayda 1 defa olmak üzere proje dönemi içinde toplam 8 defa yapılacaktır. Sohbetler; mümkün olduğu kadar gönüllü gençlerin evlerinde yapılacaktır. Sohbet konusu olarak aile ve aile içi iletişim kavramlarına ağırlık verilecektir. Uygulama; derslerde olduğu gibi karşılıklı sohbet tarzında yapılacaktır. İlçe Temsilcileri tarafından her bir sohbet grubu 15 kişiyi geçmeyecek şekilde gençler gruplandırılarak sohbetlerin verimi arttırılacaktır. Bu sohbetlere her bir ilçede asgari olarak 25 – 30 gencin katılmasına gayret edilecektir. Ev sohbetleri ile dînî derslerin çakıştığı haftalarda herhangi birinden feragat edilmeyecek, ayrı günlere planlanarak her iki faaliyet de yapılacaktır.
Seminerler; Proje Koordinatörü, Proje Koordinatörü Yardımcısı, İlçe Temsilcileri, Cami Grubu Temsilcileri ve Cami Temsilcileri tarafından; her bir ilçede; ortalama ayda 1 defa olmak üzere proje dönemi içinde toplam 8 defa yapılacaktır. Seminer mekânı olarak Belediye semt evleri, konferans salonları veya gençlik merkezleri kullanılacaktır. Seminer esnasında İslâmî aile yapısı, gençler ve aile, aile içi iletişim kavramları işlenecektir. İlçe Temsilcileri tarafından seminerlerin dalında uzmanlaşmış kişiler tarafından verilmesi sağlanacaktır. Seminerlere mümkün olduğu kadar gençlerin aileleri ile birlikte katılmalarına gayret edilecektir.   
 
C. KÜLTÜREL FAALİYETLER YAPILMASI:
(1) Alt Faaliyetler:
(a) İslam Sanatları Tanıtım Programları Yapılması
(b) Şehirlerarası Kültür Gezileri Yapılması
(c) Konser Organizasyonu Yapılması
(2) Ayrıntılar:
Bu faaliyet; tüm alt faaliyetleri dahil olmak üzere Proje Koordinatörü ve Proje Koordinatörü Yardımcısı tarafından; 19.10.2015 - 17.7.2016 tarihleri arasında; 9 ay süre ile yapılacaktır.
Faaliyet kapsamında; yukarda sıralanan 3 çeşit alt faaliyet gerçekleştirilecektir.
Alt faaliyetler; aşağıda açıklandığı gibi kendi özelliklerine uygun mekanlarda yürütülecektir.  
Faaliyet kapsamında ilk olarak İslam sanatları tanıtım programları yapılacaktır. Bu programlar; proje dönemi içinde 2 defa olmak üzere Muratpaşa ve Konyaaltı İlçeleri Gençlik Merkezinde veya Halk Eğitim Merkezinde yapılacaktır. Program kapsamında yapılacak tanıtımlar; hat, tezhib, ebru gibi yaygın İslam sanatlarının uygulamalı gösterisi şeklinde yapılacaktır. Program için Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinden destek alınacaktır. Programın uygulanacağı haftadaki gün ve saat ile ilgili koordine, paydaş kurumlarla daha sonra netleştirilecek ve katılımcılara duyurulacaktır. İlçe Temsilcileri tarafından bu programlara mümkün olduğu kadar çok sayıda gencin getirilmesine gayret edilecektir.
Şehirlerarası kültür gezileri; proje dönemi içinde 2 defa yapılacaktır. Bu kapsamda; her turda 1 otobüslük (45 kişi) olmak üzere toplam 90 adet gencin Şanlıurfa’ya götürülerek gezdirilmesi sağlanacaktır. Bu sayı; projeye hedef kitlesi olarak iştirak eden gençler arasından, “Temsilci” olarak liderlik görevini üstlenmiş olanlardan tamamlanacaktır. Geziye ait tüm detaylar daha sonra katılımcılara duyurulacaktır.
Konser organizasyonu; proje dönemi içinde 1 defa, açık hava konseri şeklinde yapılacaktır. Konserde takdim edilecek eserler; daha çok İslam kültürünü yansıtan eserler arasından seçilecektir. İlçe Temsilcileri tarafından bu programlara mümkün olduğu kadar çok sayıda gencin getirilmesine gayret edilecektir. Konser aynı zamanda halka da açık olacaktır. Konsere ait tarih – saat – yer bilgileri gibi tanıtıcı bilgiler; hem proje içi haberleşme kanalları ile, hem de afiş / posterlerle tüm katılımcılara ve halka duyurulacaktır.
 
Ç. SPORTİF FAALİYETLER YAPILMASI:
(1) Alt Faaliyetler:
(a) Halı Saha Turnuvaları Yapılması
(b) Doğa Yürüyüşü Yapılması
(2) Ayrıntılar:
Bu faaliyet; Proje Koordinatörü, Proje Koordinatörü Yardımcısı, İlçe Temsilcileri, Cami Grubu Temsilcileri ve Cami Temsilcileri tarafından; 01.11.2015 - 10.04.2016 tarihleri arasında; 5,5 ay süre ile yapılacaktır.
Faaliyet kapsamında; yukarda sıralanan 2 çeşit alt faaliyet gerçekleştirilecektir.
Alt faaliyetler; aşağıda açıklandığı gibi kendi özelliklerine uygun mekanlarda yürütülecektir.
Faaliyet kapsamında öncelikle 8 haftalık süre içinde halı saha turnuvaları yapılacaktır. Turnuvalar; İlçe Şampiyonluk Kupası adı altında, her bir ilçe kendi içinde olacak şekilde, İlçe Temsilcileri tarafından organize edilecektir. Müsabakalar; takımlar ilk kurada ikili eşleştirilerek finale kadar tek maçlık eleme usulü uygulanacaktır. Finalde ise son iki takımın müsabakası rövanşlı puan ve averaj usulüyle yapılacaktır. Birinci gelen takıma İlçe Şampiyonu olarak kupa verilecektir. Turnuvanın yapılmasına ait diğer detaylar; İlçe Temsilcileri ile yapılacak istişareleri müteakip daha sonra duyurulacaktır.
Doğa yürüyüşü; proje dönemi içinde 1 defa, her ilçe kendi bölgesinde olmak üzere eş zamanlı olarak yapılacaktır.  Yürüyüş güzergahları; İlçe Temsilcileri tarafından ekibi ile istişare edilerek tesbit edilecektir. Güzergahlar dağcılık teknikleri veya özel ekipman gerektirecek şekilde zor yerlerden geçirilmeyecek ve gündüz saatlerinde tamamlanacak şekilde planlanacaktır. Servis ve kumanya ihtiyacı; İlçe Temsilcileri tarafından sağlanacaktır. İlçe Temsilcileri tarafından; Genel Kolluk ve ilgili diğer kamu kuruluşlarına yürüyüş planına ait bilgiler verilecektir. Tüm Temsilciler tarafından bu programlara mümkün olduğu kadar çok sayıda gencin getirilmesine gayret edilecektir.
Açık havada yapılan faaliyetlerde, mevsim itibariyle hava muhalefeti olma ihtimaline karşı alternatif günler planlanacak ve gerekirse faaliyetler ertelenebilecektir.
 
D. SOSYAL FAALİYETLER YAPILMASI:
(1) Alt Faaliyetler:
(a) Sosyal Medyada Gençlik Grubu Kurulması
(b) Piknik Yapılması                      
(c) Kahvaltı Etkinlikleri Yapılması
(ç) Ünlü Kurralarla Tanışma Programları Yapılması
(d) Ünlülerle (Mesleki - Sportif) Tanışma Programları Yapılması           
(e) Tekne Turu Yapılması
(2) Ayrıntılar:
Bu faaliyet; Proje Koordinatörü, Proje Koordinatörü Yardımcısı, İlçe Temsilcileri, Cami Grubu Temsilcileri ve Cami Temsilcileri tarafından; 05.10.2015 – 05.06.2016 tarihleri arasında; 8 ay süre ile yapılacaktır.
Faaliyet kapsamında; yukarda sıralanan 6 çeşit alt faaliyet gerçekleştirilecektir.
Alt faaliyetler; aşağıda açıklandığı gibi kendi özelliklerine uygun mekanlarda yürütülecektir.
Faaliyet kapsamında öncelikle 4 haftalık süre içinde sosyal medyada gençlik grubu kurulacak ve projeye katılan tüm gençlerin bu gruba gönüllü üye olmaları sağlanacaktır. Bu grup Proje Koordinatörü ve Proje Koordinatörü Yardımcısı tarafından kurulacak ve takibi yapılacaktır. Grup; sosyal paylaşım usul ve esasına göre çalıştırılacaktır.
Piknik faaliyetleri; İlçe Temsilcileri, Cami Grubu Temsilcileri ve Cami Temsilcileri tarafından; proje dönemi içinde 2 defa yapılacaktır. Uygulama esasları “Doğa Yürüyüşü” ile aynı şekildedir.
Kahvaltı etkinlikleri; İlçe Temsilcileri, Cami Grubu Temsilcileri ve Cami Temsilcileri tarafından; proje dönemi içinde 2 defa yapılacaktır. İlçe Temsilcisi tarafından bölgelerinde uygun bir mekân seçilerek ilçedeki proje gönüllüsü tüm gençlerin katılımı sağlanacaktır.
Ünlü Kurralarla tanışma programları; Proje Koordinatörü ve Proje Koordinatörü Yardımcısı tarafından; proje dönemi içinde 2 defa yapılacaktır. Programlar; Muratpaşa Camii’nde yapılacak ve Türkiye / Dünya çapında meşhur olmuş Kurralar davet edilecektir. Program esnasında hem karşılıklı sohbet, hem de Kur’an tilaveti yapılacaktır. İlçe Temsilcileri tarafından bu programlara mümkün olduğu kadar çok sayıda gencin getirilmesine gayret edilecektir.
Ünlülerle (mesleki - sportif) tanışma programı; Proje Koordinatörü ve Proje Koordinatörü Yardımcısı tarafından; proje dönemi içinde 1 defa yapılacaktır. Program gençlik merkezinde yapılacak ve belli mesleklerde veya sportif alanlarda Türkiye / dünya çapında meşhur olmuş kişiler davet edilecektir. Program esnasında karşılıklı sohbet edilerek bu kişilerin hayatlarından örnek alınacak hususlar nazara verilecektir. İlçe Temsilcileri tarafından bu programlara mümkün olduğu kadar çok sayıda gencin getirilmesine gayret edilecektir.
Tekne turu; Proje Koordinatörü ve Proje Koordinatörü Yardımcısı tarafından; proje dönemi içinde 1 defa yapılacaktır. Bu faaliyet; 30 – 50 adet gence bir günlük tekne turu yaptırmak suretiyle gerçekleştirilecektir. Bu sayı; projeye hedef kitlesi olarak iştirak eden gençler arasından, “Temsilci” olarak liderlik görevini üstlenmiş olanlardan tamamlanacaktır.
 
E. YÖNETİM - İZLEME - DEĞERLENDİRME VE HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN YAPILMASI:          
(1) Alt Faaliyetler:
(a) Koordinasyon - İzleme - Değerlendirme Toplantılarının Yapılması:
(I) Proje Başlangıcı İlk Koordinasyon Toplantısı
(II) Proje Ortası İzleme Toplantısı
(III) Proje Bitişi İzleme ve Değerlendirme Toplantısı
(b) Tanıtım Faaliyetlerinin Yapılması
(I) Afiş / Broşür bastırılması
(II) Basın duyurularının yapılması
(III) Camilerde vaaz ve hutbelerde duyuru yapılması
(IV) İnternet sayfası hazırlanması
(c) Gençlerin Ailelerinden Muvafakat Alınması
(ç) Gençler ve Ailelerine Anket Yapılması
(2) Ayrıntılar:
Bu faaliyet; Proje Koordinatörü, Proje Koordinatörü Yardımcısı, İlçe Temsilcileri, Cami Grubu Temsilcileri ve Cami Temsilcileri tarafından; 1.9.2015 - 31.7.2016 tarihleri arasında; 11 ay süre ile yapılacaktır.
Faaliyet kapsamında; yukarda sıralanan 2 çeşit alt faaliyet gerçekleştirilecektir.
Alt faaliyetler; aşağıda açıklandığı gibi kendi özelliklerine uygun mekânlarda yürütülecektir.
Koordinasyon - izleme - değerlendirme toplantıları; Proje Yönetimi olarak Proje Koordinatörü ve Proje Koordinatörü Yardımcısı ile İlçe Temsilcileri tarafından; belli aralıklarla proje dönemi boyunca yapılacaktır. Bu kapsamda; proje başlangıcı ilk koordinasyon toplantısı 1 defa, proje ortası izleme toplantıları 5 defa, proje bitişi izleme ve değerlendirme toplantısı ise 1 defa olmak üzere toplam 7 defa toplantı yapılacaktır. Bu toplantılara proje ortakları ve ihtiyaç duyulan diğer paydaşların katılımı da sağlanacaktır. Toplantı tarihleri; Faaliyet / Zaman Planlamasında gösterilen haftalık zaman dilimi içinde, paydaşların da uygun olduğu bir gün belirlenerek Proje Koordinatörlüğü tarafından duyurulacaktır.
Toplantılar; Proje Yönetim Merkezi olarak İl Müftülüğünde veya Proje Yönetiminin tercih edeceği başka uygun bir yerde yapılabilecektir.
Toplantıların gündemleri:
- Proje başlangıcında; projenin fiilen başlaması nedeniyle koordinasyona ihtiyaç duyulan konuların ele alınması maksadıyla yapılacaktır.
- Proje ortasında; projenin o tarihe kadar planlama esaslarına uygun olarak uygulanıp uygulanmadığını izlemek ve koordinasyon kurulacak diğer hususları ele almak maksadıyla uygulanacaktır.
- Proje sonunda ise; hem proje ortasında olduğu gibi faaliyetlere yönelik izleme, hem de faaliyetlerden beklenen etkilerin izleme ve değerlendirmesi yapılacaktır.
- Yukarda bahsedilen toplantılara ilave olarak; Proje Koordinatörlüğü tarafından ihtiyaç duyulduğu takdirde ilgili Paydaşların katılımıyla özel gündemli toplantılar yapılabilecektir.
Projenin organizasyon yapısının sevk ve idarede zorluğa neden olmaması için; organizasyonda en üst kademeden en alt kademeye kadar görev alan tüm personelin sosyal medyayı, elektronik postayı ve cep telefonu mesajlarını etkin bir şekilde kullanması sağlanacaktır.
Projenin tanıtım faaliyetleri; Proje Koordinatörü, Proje Koordinatörü Yardımcısı, İlçe Temsilcileri, Cami Grubu Temsilcileri ve Cami Temsilcileri tarafından; ilk 2 ay içinde tamamlanacaktır. Bu kapsamda;
- Proje Koordinatörü ve Proje Koordinatörü Yardımcısı tarafından ilk 5 hafta içinde afiş / broşür bastırılacak,
- Yine Proje Koordinatörü ve Proje Koordinatörü Yardımcısı tarafından müteakip 2 hafta içinde basın duyuruları yapılacak,
- İlçe Temsilcileri, Cami Grubu Temsilcileri ve Cami Temsilcileri tarafından ilk 4 hafta içinde tüm camilerde vaaz ve hutbelerde duyuru yapılarak hem proje hakkında bilgi verilecek, hem de gençlerin katılımı hususunda gençler ve aileleri teşvik edilecek,
-  Proje Koordinatörü ve Proje Koordinatörü Yardımcısı tarafından ilk 2 ay içinde internet sayfası hazırlanacak ve proje dönemi boyunca idamesi sağlanacaktır.
Tanıtım faaliyetlerinde ayrıca tüm paydaşların imkânlarının değerlendirilmesine gayret edilecektir.
Proje kapsamında yapılan etkinlikler için tasarlanan her türlü afiş, broşür, kitapçık gibi tanıtım materyalinde paydaşların sadece kurumsal logoları kullanılacak, bunun haricinde herhangi bir simgeye yer verilmeyecektir.
Gençlerin ailelerinden muvafakat alınması faaliyeti; İlçe Temsilcileri, Cami Grubu Temsilcileri ve Cami Temsilcileri tarafından; ilk 2 ay içinde tamamlanacaktır. Bu kapsamda; projeye gönüllü olarak dahil olan, ancak yaşı 18’den küçük olan veya yaşı 18’den büyük olmakla birlikte herhangi bir nedenle yasal olarak reşit sayılmayan gençlerin Velî veya Vâsilerinden muvafakat belgesi alınacaktır. Söz konusu belge; Proje Koordinatörü tarafından standart olarak hazırlanacak ve İlçe Temsilcilerine dağıtılacaktır. Belge içeriğinde; proje kapsamında yapılacak tüm ana ve alt faaliyetler sıralanacak ve gencin bu faaliyetlere katılması hususunda rızası olduğunu ifade edecek şeklide Velî veya Vâsînin imzası alınacaktır.
Gençler ve ailelerine anket yapılması faaliyeti; İlçe Temsilcileri tarafından; proje başında, ortasında ve sonunda birer defa olmak üzere toplam 3 defa yapılacaktır. Anket formları; Proje Koordinatörü tarafından hazırlanarak İlçelere dağıtılacaktır. Anketler; projenin izleme – değerlendirme faaliyetleri kapsamında; nesnel başarı göstergelerini ölçmek üzere tasarlanacak ve isimsiz anket şeklinde uygulanacaktır.