PROJENİN ADI :
GÖR-BİL (Görme Engelliler Bilgi ve İletişim Platformu) Projesi
PROJENİN KONUSU :
 • Görme engelli öğrencilerin bilgiye erişimi ve sosyal katılımı.
 • Toplumun farklı kesimleri arasında karşılıklı işbirliği ve etkileşimin arttırılması.
PROJENİN BAŞLANGIÇ TARİHİ :
14 Eylül 2015
PROJENİN BİTİŞ TARİHİ :
30 Haziran 2016
PROJENİN GENEL AMACI :
 • Görme engelli ve görmede güçlük çeken öğrencilerin bilgiye erişimde yaşadıkları sorunlar hakkında toplum ve eğitim kurumları nezdinde farkındalık oluşturmak,
 • Görme engelli öğrencilerin psikolojik, sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunmak,
 • Görme engelliler dışında, halen eğitim kurumlarında öğrenci olan geleceğin eğitimcisi, idarecisi ve meslek sahibi olacak gençlerde bu farkındalığın yerleşik kültür haline dönüşmesine, katkıda bulunmaktır.
PROJENİN ÖZEL AMACI :
 • M.Sadık Eratik Beyaz Baston Görmeyenler Derneği tarafından proje süresince, Antalya Bölgesinde halen Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda "Kaynaştırma Yoluyla Eğitim" programı kapsamında ilk ve orta öğrenimleri devam eden 6-17 yaş grubu gören ve görme engelli öğrencilerden oluşan bir sosyal platform oluşturmak.
 • Oluşturulacak bu platform bünyesinde yapılacak faaliyetler ile; görmeyen öğrenciler için bilgiye erişim imkân ve kapasitesini artırmak,
 • Gören öğrenciler için farkındalık ve bilinç artışı sağlamak,
 • Her iki grup arasında sosyal iletişim ve işbirliği kapasitesini artırmaktır.
MEVCUT DURUM, PROJENİN GEREKÇESİ VE HEDEF KİTLESİ:
Kaynaştırma yoluyla eğitim”; özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitimlerini, destek eğitim hizmetleri de sağlanarak yetersizliği olmayan akranları ile birlikte resmî ve özel; okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında sürdürmeleri esasına dayanan özel eğitim uygulamalarıdır. (M.E.B. Özel Eğitim Hizmetleri Yön. Md:23). Ülkemizde kaynaştırılmış eğitim önce lise öğrenimi uygulamalarıyla başlamış, daha sonra bu uygulamalar ilkokul düzeyine kadar inmiştir. Ancak kaynaştırma eğitimi konusunda öğretmenler henüz yeterli bilgi, donanım ve deneyime sahip değildirler. Ders araçları öğrenciler tarafından etkin olarak kullanılamamaktadır. Dolayısıyla ders başarısında istenilen seviyeye ulaşmada güçlükler yaşanmaktadır. Bunun yanı sıra Görme engelli öğrencilerin dersleri ile ilgili bilgi kaynaklarına erişimleri gönüllü çalışmalar çerçevesinde yürütülmeye çalışılmaktadır. Fakat bu da ihtiyacı yeterli seviyede karşılayamamaktadır.
Ayrıca, görme engelli bireylerle toplumun diğer kesimleri arasında iletişimin ve farkındalığın yetersiz oluşu nedeniyle, görme engelli bireylerle ilgili sorunlar hakkında toplum ve ilgili kurumlar nezdinde farkındalık oluşturacak; devletin kurumları tarafından yeni çözümler ve düzenlemeler oluşturulmasına katkıda bulunacak kalıcı, sürdürülebilir ve etkili çözümler içeren proje ve fikirler yeterli düzeyde üretilememektedir.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2011 NKA (Nüfus Konut Araştırması) verilerine göre, Türkiye genelinde görmeye yardımcı araç kullanmasına rağmen görmekte zorlandığını belirtenler dâhil, 1,039,000- görme engelli ve görmede güçlük çeken birey bulunmaktadır. Görme engelli nüfusun yaklaşık % 10' u ilköğretim çağındaki öğrencilerden oluşmaktadır.
D.İ.E. ' nin 2002 yılında gerçekleştirmiş olduğu "Türkiye Özürlüler Araştırması" verilerine göre; Braille, sesli yayınların yeterli ve yaygın olmaması, görme engellilerle ilgili teknolojiye uygun aletlerin alınamaması konularından şikâyetçi olanların sayısı, toplam görme engelli nüfusun % 38,34' üne tekabül etmektedir. Yani her 10 görme engelliden yaklaşık 4' ü bilgi kaynak ve teknolojilerine erişemediğini ve bu konuda sorun yaşadığını bildirmektedir. Bu araştırma, görme engelli bireylerin bilgiye erişim ve sosyal iletişimlerinin halen yeterli düzeyde sağlanamadığını göstermektedir.
Bir Devletin tüm vatandaşlarının hiçbir ayrım gözetilmeksizin tüm sosyal haklardan eşit biçimde faydalanabilmeleri anayasal bir zorunluluktur. Ayrıca 28 Eylül 2005 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından İmzalanan Engelli Hakları Sözleşmesinde;
 • Engellilerin internet dâhil olmak üzere yeni bilgi ve iletişim teknolojilerine ve sistemlerine erişimlerinin teşvik edilmesi,
 • Engellilerin bağımsız yaşamalarının ve toplumun tüm alanlarına tam katılımının sağlanması,
 • Engellilerin diğerleriyle eşit bir şekilde fiziksel çevreye, ulaşıma, bilgi ve iletişim teknolojisi ve sistemi dâhil bilgiye ve iletişime, erişiminin sağlanması için uygun tedbirleri alınması taraf devletlerin sorumlulukları arasında ifade edilmektedir.
Bu gerekçelerle hazırladığımız projemiz ile ;
 • Görme engelli ve görmede güçlük çeken öğrencilerin psikolojik, sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunulması,
 • Görme engelli öğrencilerin bilgiye erişimde yaşadıkları sorunlar hakkında toplum ve eğitim kurumları nezdinde farkındalık oluşturulması,
 • Görme engelliler dışında, halen eğitim kurumlarında öğrenci olan geleceğin eğitimcisi, idarecisi ve meslek sahibi olacak gençlerde bu farkındalığın yerleşik kültür haline dönüşmesi
 • Devletimizin engellilerin eğitimi ile ilgili politikasına katkıda bulunulması amaçlanmaktadır.
Bu amaç doğrultusunda, "Kaynaştırma Yoluyla Eğitim" programı kapsamında ilk ve orta öğrenime devam eden 6-17 yaş grubu 47 gören ve 47 görme engelli öğrenci ile birlikte sosyal iletişim platformu oluşturacaklardır.
 
PROJENİN HEDEFLERİ :
M.Sadık Eratik Beyaz Baston Görmeyenler Derneği tarafından 10 ay içinde, Antalya Bölgesinde halen Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda;
 • "Kaynaştırma Yoluyla Eğitim" programı kapsamında ilk ve orta öğrenimleri devam eden 6-17 yaş grubu 47 gören ve 47 görme engelli (27 Erkek, 20 Kız)  öğrenciden oluşturulacak bir sosyal platform kurmak.
Bu platform bünyesinde bir araya gelecek öğrenciler arasında haftada 1 gün düzenlenecek buluşmalarla ortaklaşa düzenlenecek sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle;
 • Görmeyen öğrenciler için bilgiye erişim imkan ve kapasitesini artırmak,
 • Gören öğrenciler için farkındalık ve bilinç artışı sağlamak,
 • Farklı kesimlerden bu iki grup arasında uzlaşı, işbirliği, empati ve sosyal iletişimi temin etmek.
 • "Engelsiz Bilişim ve GÖR-BİL" konulu paneller düzenleyerek, konunun uzmanları ile görme engellileri ve konuyla ilgili çalışmaları ile bilinen STK ve kurumları bir araya getirmek.
 • Antalya genelinde farkındalık ve görme engellilerin bilgiye erişimleriyle ilgili sorunların çözümüne yönelik işbirliği ortamı oluşturmaktır.
PROJE PAYDAŞLARI :
 • Mehmet Sadık Eratik Beyaz Baston Görmeyenler Derneği (Koordinatör)
 • Antalya Valiliği İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü ( İşbirliği )
 • İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Tekelioğlu İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü ( işbirliği)
 • Kepez Belediyesi (İşbirliği)
 • Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ( İşbirliği)
 • M.Paşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ( İşbirliği)
 • K.Altı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü (İşbirliği)
 • Akdeniz Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Engelli Öğrenci Destek Birimi (İşbirliği)
 PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK ANA VE ALT FAALİYETLER
 
 
1. GÖRME ENGELLİLER BİLGİ VE İLTİŞİM PLATFORMUNUN OLUŞTURULMASI
 
 
1.1. Proje Tanıtım Toplantıları ve Platform Üyelik Kayıtlarının Yapılması
 
 
1.2. Platform Üyeleri Arasında İletişim Ağı Oluşturulması
 
 
1.3. Proje Üyeleri Arasında Katılım Anketi Yapılması
 
2. GÖR-BİL BULUŞMALARI
 
 
2.1.Haftalık Etüt Buluşmaları
 
 
2.2. Aylık Sosyal Aktivite Buluşmaları
 
   
2.2.1 Betimlemeli Sinema Etkinliği Buluşmaları
 
   
2.2.3 Doğa Yürüyüşü Buluşmaları
 
   
2.2.4 Betimlemeli Spor Müsabakaları İzleme Etkinliği Buluşmaları
 
   
2.2.5 Kültürel Gezi ve Ziyaret Etkinliği Buluşmaları (Çanakkale, Edirne, İstanbul, Elmalı/Antalya)
 
3. ENGELSİZ EĞİTİM VE GÖRBİL PANELİ
 
4. GÖRME ENGELLİLER YILSONU KARNE DAĞITIM VE MEZUNİYET TÖRENİ
 
 
4.1. Yıl Sonu Karne Töreni ve Kapanış Galası Hazırlıkları
 
 
4.2 Yıl Sonu Karne Töreni ve Kapanış Galası
 
5. TANITIM VE GÖRÜNÜRLÜK FAALİYETLERİ
 
6. YÖNETİM - İZLEME - DEĞERLENDİRME FAALİYETLERİNİN YAPILMASI
 
 
6.1. Proje Başlangıcı İlk Koordinasyon Toplantısı
 
 
6.2. Proje Ortası İzleme Toplantısı
 
 
6.3. Proje Bitişi İzleme ve Değerlendirme Toplantısı