1.PROJE ADI:
Etik Değerler Eğitimi ve İnsani Değerlerin Yeniden İnşası Projesi.
2.PROJENİN GENEL HEDEFİ:
Valiliğimiz ve AKDER (Akdeniz Kültür ve Eğitim Derneği) işbirliği ile hazırlanan “Etik Değerler Eğitimi ve İnsani Değerlerin Yeniden İnşası Projesi”nin genel hedefi; Ceza İnfaz Kurumlarında halen cezalarını çekmekte olan hükümlüler ile denetimli serbestlik statüsünde bulunan hükümlülerin; yaptıklarına pişman olmuş, toplum ile bütünleşmeye hazır, kendi ayakları üzerinde durabilen, kurumda geçirdikleri süreci yeni bir başlangıç için fırsat olarak görebilen ve değişime yüzünü dönen bireyler haline gelmelerine; ayrıca ileriki yaşamlarında sosyal, kültürel, milli ve manevi yönden gelişmiş bireyler olarak tekrar topluma kazandırılmalarına  katkıda bulunmaktır.
3. PROJENİN AMACI:
 “Etik Değerler Eğitimi ve İnsani Değerlerin Yeniden İnşası Projesi”nin amacı; Antalya ve ilçelerindeki Ceza İnfaz Kurumlarında halen cezalarını çekmekte olan hükümlüler ile denetimli serbestlik statüsünde bulunan hükümlülerden; ceza infaz kurumlarında bulunan 300 adet hükümlü ile, denetimli serbestlik nezaretinde bulunan 75 adet hükümlüye; 12 ay boyunca “Saygı - sevgi, vatanseverlik, aile, sorumluluk, yardımlaşma, sabır, adalet, dürüstlük, dostluk-vefa, hoşgörü” hususlarında “Etik Değerler Eğitimi” vermektir.
4.PROJENİN KONUSU:
- Ana Konu: Çocuklar, gençler, kadınlar, engelliler, maddi durumu iyi olmayan ve sosyal risk altındaki gruplara yönelik eğitim, kültürel ve sosyal içerikli projeler.
- Açıklama: Projemizde; yukardaki ana konu kapsamında sosyal risk altında olduğu kabul edilen ve bu yönüyle dezavantajlı durumda olan  hükümlüler ele alınmıştır.
Projenin hedef kitlesi olan hükümlülerin proje kapsamında yapılacak çalışmalara katılabilmesi için gönüllü olmaları ve Kurum tarafından onaylanması gerekmektedir. Ayrıca tüm faaliyetler planlanmış zaman ve yerde, Kurumun öngördüğü ölçüde yapılacaktır.
Projemizde; Adalet Bakanlığının “2014 Yılı Değerler Haritası”nda bulunan ve Proje Amacı bölümünde de anılan 10 adet değer (Saygı - sevgi, vatanseverlik, aile, sorumluluk, yardımlaşma, sabır, adalet, dürüstlük, dostluk-vefa, hoşgörü ) esas alınmıştır. Bu değerler aynı zamanda Birleşmiş Milletler, Milli Eğitim Bakanlığı ve Özel Eğitim Kurumlarında yürütülmekte olan Değerler Eğitimi çalışmalarında öne çıkan değerlerdir.
Söz konusu değerlerin; aşağıdaki usullerle eğitimi yapılacaktır:
1. Etik Değerler Grup Derslerinin Yapılması: Sınıflarda konu işlemek, slayt / video izletmek yöntemiyle uygulanacaktır.
2. Konferans çalışması: Önceden planlanmış zamanlarda, kurumun öngördüğü ölçüde, hükümlülerin moral değerlerini yükseltici bilgiler içerir nitelikte çalışmalar gerçekleştirilecektir.
3. Sosyal ve kültürel faaliyetler: Önemli gün, hafta ve gecelere isabet eden zamanlarda, Kurumun öngördüğü ölçüde, o günün anlamını ifade edecek şekilde faaliyetler gerçekleştirilecektir.
4. Kitap dağıtım faaliyeti: Yukarıdaki faaliyetler esnasında, ihtiyaca binaen veya talep olduğu takdirde, Kurumun uygun göreceği kitaplar ücretsiz olarak dağıtılacaktır.
Proje kapsamında yapılacak faaliyetler için hükümlüler aşağıdaki şekilde organize edilecektir:
1. Etik Değerler Grup Dersleri: Hükümlüler 15 kişilik gruplara ayrılacaktır. Her bir grup 10’ar haftalık ders programına alınacaktır. Kuruma her gidişte ardı ardına iki gruba ders verilecektir. Dönem bitiminde iki yeni grup daha programa alınacaktır. Böylece 1 yıllık proje dönemi içinde;
- Antalya E Tipi Kapalı / Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda: 150 kişinin,
- Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda: 150 kişinin,
- Antalya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nde: 75 kişinin projeden istifade etmesi sağlanacaktır.
2. Konferans çalışması ile sosyal ve kültürel faaliyetler: Bu faaliyetler için herhangi bir sayı sınırlaması öngörülmemiştir. Katılmak isteyen ve Kurumun uygun göreceği tüm hükümlüler katılabilecektir. Bu faaliyetler için mümkün olduğu kadar akademik kariyeri yüksek, kamuoyuna mâlolmuş şahıslardan destek alınacaktır.
5.PROJENİN GEREKÇESİ:
1. Bakanlığın hedef ve öncelikleri ile ilgisi:
Projemiz; Dernekler Dairesi Başkanlığı'nın yayınlamış olduğu 2014 Yılı Proje Başvuru Rehberi'nin 3.1. nci maddesinde bulunan, şartları taşımaktadır. Şöyle ki;
a. Projemiz ayrıntılardan da görüleceği üzere kamu yararına ilişkindir.
b. Projemiz; AKDER'in tüzüğünde bulunan amaç ve çalışma konuları ile örtüşmektedir. Şöyle ki;
(1) Tüzükte bulunan Dernek Amacı:
Madde 2 - ... Her yaş ve yönden korumaya muhtaç ıslahevi ve tutukevlerinde bulunan,risk altında sokaklarda yaşayan,yada sokaklarda çalışmak zorunda bırakılan,özürlü olan,istismara uğrayan,evini terk etmiş,kanunla ihtilafa düşmüş,madde (tiner,esrar,eroin,alkol,sigara vb.) bağımlısı olan çocukları ve gençleri,ailelerine ve topluma kazandırmak.
(2) Tüzükte bulunan Dernek Çalışma Konuları:
Madde 2 - s) Ceza infaz kurumlarında moral ve psikolojik değerleri yükseltici ıslaha ve etik değerleri kazandırmaya yönelik konferanslar seminerler düzenler ve faydalı yayınlarla buluşturur.
2. Yasal dayanaklar:
a. Anayasa:
Madde 42 – Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz ….
… Öğrenim hakkının kapsamı kanunla tespit edilir ve düzenlenir.
 b. 5275 Sayılı Kanun:
Madde 3- (1) Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı ile ulaşılmak istenilen temel amaç, öncelikle genel ve özel önlemeyi sağlamak, bu maksatla hükümlünün yeniden suç işlemesini engelleyici etkenleri güçlendirmek, toplumu suça karşı korumak, hükümlünün; yeniden sosyalleşmesini teşvik etmek,  üretken ve kanunlara, nizamlara ve toplumsal kurallara saygılı, sorumluluk taşıyan bir yaşam biçimine uyumunu kolaylaştırmaktır.
Madde 75- (1) Ceza infaz kurumlarında bulunduğu süre içinde hükümlüye, kişiliğini geliştirecek, eğitimini güçlendirecek, yeni beceriler elde etmesini, suç işleme eğilimini yok etmeyi sağlayacak ve salıverilme sonrasına hazırlayacak programlar uygulanır. 
(2) Hükümlünün yaş, ceza süresi ve yeteneklerine öncelik verilerek ekonomik ve kültür durumuna uygun biçimde düzenlenen eğitim programları; temel eğitim, orta ve yüksek öğretim, meslek eğitimi, din eğitimi, beden eğitimi, kütüphane ve psiko-sosyal hizmet konularını kapsar.  
6.PROJENİN HEDEFLERİ:
Proje sonucunda ulaşılması veya elde edilmesi düşünülen hedefler:
1. Hükümlülerin; yaptıklarına pişman olmalarını sağlamak ve bir daha suç işlemelerine mani olmak,
2. Hükümlülerin kendi ayakları üzerinde durabilen bireyler haline gelmelerine yardımcı olmak,
3. Hükümlülerin kurumda geçirdikleri süreci yeni bir başlangıç için fırsat olarak görmelerini sağlamak,
4. Hükümlülerin değişime yüzünü dönen bireyler haline gelmelerine yardımcı olmak,
5. Hükümlülerin toplum ile bütünleşmeye hazır hale gelmelerine ve topluma kazandırılmalarına katkıda bulunmak,
6. Hükümlülerin ileriki yaşamlarında sosyal, kültürel, milli ve manevi yönden gelişmiş bireyler olmalarına katkıda bulunmak,
7. Hükümlülerin genellikle galeyan halinde bulunan hislerinin sakinleştirilmesi ve manen huzur bulmalarını sağlamak,
8. Hükümlülerin ifrat halinde bulunan zulüm ve tahrip kabiliyetlerinin azaltılması, heva ve heveslerinin dizginlenmesini sağlamak,
9. Hükümlülerin; kurumun nizamına uygun hareket etmeleri hususunda disipline edilmelerine katkıda bulunmak.
10. Adalet Bk.ığının 2007 / 46-1 No.lu Genelgesinde ifade edildiği üzere Ceza infaz kurumlarının STK.larla işbirliği yapma konseptine katkıda bulunmak.