1. PROJENİN ADI:
Biz Olalım Projesi
 
2. PROJENİN AMACI VE GENEL HEDEFİ:
a. Projenin Amacı: Antalya İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu tarafından hazırlanan "BİZ OLALIM PROJESİ"nin amacı; 1 (bir) yıl içinde; Antalya merkezinde ikamet eden ve İslamiyete sonradan girmiş olan 100 Mühtedinin ailesi ile birlikte; temel İslâmî bilgiler ile İslam aile yapısına dair bilgilerini arttırmak, kendilerini yerli gibi hissetmelerine ve yerel halkla kültürel uyum içinde olmalarına yardımcı olmak suretiyle; İslami aile yapısına uygun bir şekilde yaşamalarını sağlamaktır.
b. Projenin Genel Hedefi: Antalya İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu tarafından hazırlanan "BİZ OLALIM PROJESİ"nin genel hedefi; ihtidaların artmasına ve sosyal yapımızın İslami dokusunun muhafaza edilmesine katkıda bulunmaktır.
 
3. PROJENİN GEREKÇESİ:
Antalya'daki Mühtedilerin yaklaşık olarak sayıları 1200 civarındadır. Bu sayının yaklaşık olarak % 25'i Alman, % 20'si Rus,  % 7'si Ukrayna'lı, % 6'sı Moldovya'lı, % 5'i Romanya'lı, % 37'si ise diğer milletlerden oluşmaktadır.
Antalya'daki Mühtediler; İslami aile yapısına uygun yaşamaları bakımından iki ana gruba ayrılmaktadır. Birinci grup; İslam Dinini araştırarak müslüman olmuş ve dininin gereklerini yerine getirmeye çalışan, ancak desteklenmeye ihtiyacı olan kişilerden oluşmaktadır. Diğer bir kısmı ise evlilik vb. yollarla İslam Dinine İhtida etmiş olmakla birlikte dini yaşayış bakımından hassas olmayan, ihtida etmesine sebep olan şeyin ortadan kalkması halinde eski dinine geri dönme ihtimali olan kişilerden oluşmaktadır.
Yukardaki iki grup birlikte dikkate alındığında, Antalya'daki Mühtedilerin büyük bir kısmının İslami aile yapısına uzak bir şekilde yaşadığını ifade etmek yanlış olmayacaktır. Bunun nedenleri analiz edildiğinde; Mühtedîlerin kendilerini yabancı hissetmeleri, temel islâmî bilgilerinin eksik olması ve yerel halkla kültürel uyumlarının az olması gibi ana nedenler karşımıza çıkmaktadır.
Mühtedilerin kendilerini yabancı hissetmelerinin iki önemli nedeni bulunmaktadır. Bunlar; yakın çevreleri ile sosyal irtibatlarının hiç olmaması veya çok az olması, ayrıca çevreleri tarafından az da olsa dışlanmalarıdır. Maalesef toplumumuzun bir kısmında, özellikle eğitim seviyesi düşük olanlarda, Mühtedilere karşı var olan ön yargı veya kıskançlık duyguları bu nedenleri beslemektedir.
Mühtedîlerin temel islâmî bilgilerinin eksik olmasının da üç önemli nedeni bulunmaktadır. Bunlardan birincisi; Mühtedîlere yeterli rehberlik hizmeti sunulamamasıdır. Antalya özelinde kurumsal bir iletişim ağının olmaması ve nitelikli personelin yeterli olmaması bu nedeni beslemektedir. İkinci önemli neden ise;  Mühtedîlerin kendi yerel dillerinde islâmî bilgi kaynaklarının yetersiz olmasıdır. İslami terminolojinin bir kısmının başka dillerde karşılığının olmaması bu nedeni besleyen bir husustur. Üçüncü önemli neden ise; Mühtedilerin eşlerinin İslami bilgilerinin eksik olmasıdır.
Son olarak; Mühtedîlerin yerel halkla kültürel uyumlarının az olmasının da iki önemli nedeni vardır. Bunlardan birincisi; Mühtedîlerin sosyo - kültürel uyuma dair eğitim imkânlarının olmamasıdır. Mühtedîlerin mahallî kültüre dair bilgi kaynaklarının yetersiz olması bu nedeni beslemektedir. İkinci önemli neden ise; Mühtedîlerin kültürel alışkanlıklarının yerel kültürle uyumlu olmamasıdır.
Yukarda özetle analiz edilen bu sorun çözülmeden devam ettiği takdirde; öncelikle ihtidaların azalmasına, ayrıca zaman içinde kendi toplumuzun olumsuz etkilenmesine neden olacaktır.
 
4. PROJENİN PAYDAŞLARI (KESİN / MUHTEMEL):
a. Birincil Paydaşlar:
(1) Mühtediler ve eşleri – Kesin Paydaş
(2) Elif Lidia ŞOLOPA – Kesin Paydaş
b. İkincil Paydaşlar:
(1) Antalya Valiliği (İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü – Kesin Paydaş,
(2) Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı – Muhtemel Paydaş,
(3) Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü (İlahiyat Fakültesi Dekanlığı) – Muhtemel Paydaş,
(4) Kepez Belediyesi – Muhtemel Paydaş,
(5) Konyaaltı Belediyesi – Muhtemel Paydaş,
(6) Muratpaşa Belediyesi – Muhtemel Paydaş,
(7) Elmalı Belediyesi – Muhtemel Paydaş,
(8) İbradı Belediyesi – Muhtemel Paydaş,
(9) İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü – Muhtemel Paydaş,
(10) İl Milli Eğitim Müdürlüğü (Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü) – Muhtemel Paydaş.
 
5. PROJENİN FAALİYET – ZAMAN PLANLAMASI VE UYGULAMA ESASLARI:
Projenin Faaliyet – Zaman Planlaması; proje dosyasının EK – 1’inde gösterilmiştir. Çizelgede gösterilen faaliyetlerin nasıl uygulanacağına dair esaslar müteakip alt maddelerde açıklanmıştır.
 
A. KURUMSAL BİLGİ VE İLETİŞİM SİSTEMİNİN KURULMASI:    
(1) Alt Faaliyetler:
(a) Mühtedi Veri Tabanının Oluşturulması
(b) İletişim Sisteminin Kurulması
(2) Ayrıntılar:
Bu faaliyet; Proje Koordinatörü, Proje Koordinatörü Yardımcısı ile Bilgi ve İletişim Sorumlusu tarafından; 1.9.2015 - 30.9.2015 tarihleri arasında; 1 ay süre ile yapılacaktır.
Faaliyet; yukarda sıralanan iki aşamada gerçekleştirilecektir.
Faaliyet İl Müftülüğünden yürütülecektir.
Faaliyet kapsamında öncelikle Mühtedilerle ilgili saha araştırması yapılacak ve elde edilen bilgiler ilçe seviyesinde DHYS’ye işlenecektir. Böylece hem kayda girmemiş Mühtediler kayıt altına alınmış, hem de Mühtedilerin iletişim bilgileri eksik veya değişmiş olanlar güncellenmiş olacaktır. Daha sonra Proje Koordinatörü tarafından İl Müftülüğü merkezinden tüm DHYS verileri kontrol edilerek proje kapsamına alınacak Mühtediler tesbit edilecektir. Bu işlem 2 hafta sürede tamamlanacaktır. Kalan 2 haftada ise Proje Koordinatörü Yardımcısı ile Bilgi ve İletişim Sorumlusu tarafından Mühtedilerle temas kurularak proje anlatılacak ve katılımları sağlanacaktır.
Kurumsal bilgi ve iletişim sisteminin kurulması faaliyeti tamamlanmadan diğer faaliyetlere geçilememesi nedeniyle bu ana faaliyet “Kritik Faaliyet” olarak değerlendirilmiştir.
      
B. UYGUN NİTELİKTE REHBERLERİN GÖREVLENDİRİLMESİ:
(1) Alt Faaliyetler:
(a) Rehberlerin Tesbit Edilmesi
(b) Rehberlere Hizmet İçi Eğitim Verilmesi
(c) Rehberlere Görev Dağıtımı Yapılması
(2) Ayrıntılar:
Bu faaliyet; Proje Koordinatörü, Proje Koordinatörü Yardımcısı, Rehber Sorumlusu ve Eğitim Sorumlusu tarafından; 1.9.2015 - 25.10.2015 tarihleri arasında; 8 hafta süre ile yapılacaktır.
Faaliyet; yukarda sıralanan üç aşamada gerçekleştirilecektir.
Faaliyet İl Müftülüğünden yürütülecektir.
Faaliyet kapsamında öncelikle 15 adet Rehber tesbit edilecektir. Rehberlerden 10 adedi asil, 5 adedi ise projeye dahil edilecek Mühtedilerin sayısına göre görev vermek üzere yedek olarak planlanacaktır. Tesbit işlemi; Proje Koordinatörü ve Rehber Sorumlusu tarafından yapılacaktır. Tesbit işleminde; Rehberlerin gönüllü olması, mesleki donanım ve beşeri ilişkiler bakımından ehil olması esas alınacaktır. Ayrıca, proje kapsamına alınan Mühtedilere mesafece yakın olmaları tercih sebebi olacaktır. Bu işlem 4 hafta sürede tamamlanacaktır.
Müteakip aşamada; projede görev alacak Rehberlere 2 hafta süre ile, İl Müftülüğünde  hizmet içi eğitim verilecektir. Bu faaliyet; Proje Koordinatörü Yardımcısı, Rehber Sorumlusu ve Eğitim Sorumlusu tarafından yürütülecektir. Eğitimde aşağıdaki konular işlenecektir:
- Proje bilgisi,
- Mühtedi kavramı ve önemi,
- Din eğitim ve öğretimi teknikleri,
- Dinler tarihi,
- İletişim ve beşeri ilişkiler,
- Rehberlik hizmetinin usul ve esasları.
Hizmet içi eğitimi müteakip kalan 1 hafta süre içinde, Proje Koordinatörü ve Proje Koordinatörü Yardımcısı tarafından Rehberlere görev dağılımı yapılacaktır. Görev dağılımında; her 10 Mühtedi ailesine 1 Rehber tahsis edilecektir. Tahsis esnasında mümkün olduğu kadar Mühtedilerle Rehberlerden birbirine yakın ikamet edenlerin eşleştirilmesine dikkat edilecektir.   
 
C. İSLAMİ BİLGİ KAYNAKLARININ TESBİT, TEDARİK VE DAĞITIMI:
(1) Alt Faaliyetler:
(a) İhtiyacın Tesbit Edilmesi
(b) Kaynakların Tedarik Edilmesi
(c) Kaynakların Dağıtılması
(2) Ayrıntılar:
Bu faaliyet; Proje Koordinatörü, Proje Koordinatörü Yardımcısı, Rehber Sorumlusu, İslami Bilgi Kaynakları Sorumlusu ve Eğitim Sorumlusu tarafından; 1.9.2015 - 31.12.2015 tarihleri arasında; 4 ay süre ile yapılacaktır.
Faaliyet; yukarda sıralanan üç aşamada gerçekleştirilecektir.
Faaliyet İl Müftülüğünden yürütülecektir.
Faaliyet kapsamında öncelikle Mühtedilerin genel olarak ihtiyaç duydukları İslami bilgi kaynakları tesbit edilecektir. Bu maksatla yapılacak gözlemlere ilave olarak Mühtedilerle mülakatlar gerçekleştirilecektir. Bu işlem; ilk 1 ay içinde, Proje Koordinatörü, Proje Koordinatörü Yardımcısı, İslami Bilgi Kaynakları Sorumlusu ve Eğitim Sorumlusu tarafından yapılacaktır. Bu aşamada ayrıca eğitim programları için de gerekli olan Temel İslami Bilgiler (Îtikat – Ahlak – İbadet – Siyer) ve Kur’an-ı Kerim (Temel kıraet ve tecvid) ders kitapları da listeye dahil edilecektir.
Müteakip aşamada, tesbit edilen kaynakların İl Müftülüğü tarafından Diyanet İşleri Başkanlığından tedarik edilmesi sağlanacaktır. Diyanet İşleri Başkanlığında mevcut kaynaklar yeterli olmadığı takdirde; proje maksadına uygun olarak piyasada mevcut diğer kaynaklar Proje Yönetimi tarafından istişare edilerek değerlendirilecek ve tercih edilen kaynaklar tedarik planına dahil edilecektir. Bu işlem; Proje Koordinatörü Yardımcısı ve İslami Bilgi Kaynakları Sorumlusu tarafından; 2 ay içinde tamamlanacaktır.
Son aşamada ise kaynakların Mühtedilere dağıtımı yapılacaktır. Bu işlem ise; son 2 ay içinde, Proje Koordinatörü Yardımcısı, Rehber Sorumlusu ve İslami Bilgi Kaynakları Sorumlusu tarafından yapılacaktır. Dağıtım; Rehberler veya Eğiticiler tarafından; derslerde veya diğer programlarda, yüz yüze yapılan görüşmelerde yapılacaktır.
 
Ç. EĞİTİM PROGRAMLARININ HAZIRLANMASI:
(1) Alt Faaliyetler:
(a) Eğitim İçeriklerinin Tesbit Edilmesi
(b) Eğiticilerin Tesbit Edilmesi
(2) Ayrıntılar:
Bu faaliyet; Proje Koordinatörü, Proje Koordinatörü Yardımcısı ve İslami Bilgi Kaynakları Sorumlusu tarafından; 28.09.2015 - 25.10.2015 tarihleri arasında; 4 hafta süre ile yapılacaktır.
Faaliyet; yukarda sıralanan iki aşamada gerçekleştirilecektir.
Faaliyet İl Müftülüğünden yürütülecektir.
Faaliyet kapsamında öncelikle aşağıdaki başlıklar altında Mühtedilerin ihtiyaç duydukları eğitim konuları ayrıntılı olarak tesbit edilecektir:
- Temel İslami Bilgiler (Îtikat – Ahlak – İbadet – Siyer),
- Kur'an-ı Kerim Tilaveti (Temel kıraet ve tecvid),
- Seminerler.
Tesbit işlemi; yukarda adı geçen ekip tarafından ilk 2 hafta içinde tamamlanacaktır. Bu esnada gerektiği takdirde Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yetkililerinden destek alınacaktır.
Konu tesbiti işlemini müteakip; Proje Koordinatörü ve Proje Koordinatörü Yardımcısı tarafından; 2 hafta içinde uygun eğiticiler tesbit edilecek ve duyurusu yapılacaktır. Eğitici olarak proje kapsamında görev alan Rehberler ile nitelikleri uygun diğer Diyanet Personeli veya öğretmen nitelikli kişilerden istifade edilecektir.
Eğitim programlarının hazırlanması faaliyeti tamamlanmadan müteakip faaliyete geçilememesi nedeniyle bu ana faaliyet “Kritik Faaliyet” olarak değerlendirilmiştir.
 
D. EĞİTİM PROGRAMLARININ UYGULANMASI:
(1) Alt Faaliyetler:
(b) Temel İslami Bilgilerin Verilmesi
(c) Seminerlerin Yapılması
(2) Ayrıntılar:
Bu faaliyet; Proje Koordinatörü Yardımcısı, Rehber Sorumlusu, İslami Bilgi Kaynakları Sorumlusu ve Eğitim Sorumlusu tarafından; 12.10.2015 - 31.05.2016 tarihleri arasında; 7,5 ay süre ile yapılacaktır.
Faaliyet kapsamında; yukarda sıralanan 2 çeşit alt faaliyet gerçekleştirilecektir.
Alt faaliyetler; aşağıda açıklandığı gibi kendi özelliklerine uygun mekanlarda yürütülecektir.
Temel İslami Bilgi Eğitimi; 7 ay süre ile; Eğitim Sorumlusu tarafından koordine edilecektir. Dersler; Rehberler tarafından; o mahalde bulunan Din Görevlilerinden yardım almak suretiyle yapılacaktır. Her Rehber sorumlu olduğu Mühtedi grubunu eşleri ile birlikte organize edecektir. Ders süresi; haftada 3 saat olacaktır. Ders yeri olarak camiler, Kur’an kursları, Müftülükler veya Belediye semt evleri değerlendirilecektir. Dersler hem nazari, hem de uygulamalı olarak işlenecektir. Bu eğitim kapsamında aşağıdaki konular işlenecektir:
- Îtikat – Ahlak – İbadet – Siyer dersleri,
- Kur'an-ı Kerim (Temel kıraet ve tecvid) dersleri.
Seminerler; Proje Koordinatörü Yardımcısı, Rehber Sorumlusu ve Eğitim Sorumlusu tarafından; ortalama ayda 1 defa olmak üzere proje dönemi içinde toplam 7 defa yapılacaktır. Seminerler için kültür merkezi veya konferans salonu gibi yerlerden istifade edilecektir. Seminerlerde; İslam aile yapısı, aile içi iletişim, çocuk terbiyesi gibi konular; sahasında uzman kişiler tarafından işlenecektir.
Eğitim programlarına katılımın az olması riskine karşı Rehberler tarafından sorumlu olduğu Mühtedilerle yüz yüze görüşme yapılarak projenin kapsamı ve önemi hakkında bilgi verilecektir.
 
E. SOSYAL VE KÜLTÜREL FAALİYETLERİN YAPILMASI:
(1) Alt Faaliyetler:
(a) Kahvaltı Programlarının Yapılması
(b) Hızlandırılmış Türkçe Eğitiminin Verilmesi
(c) Komşu Programlarının Yapılması
(ç) Gezilerin Yapılması
(2) Ayrıntılar:
Bu faaliyet; Proje Koordinatörü, Proje Koordinatörü Yardımcısı, Bilgi ve İletişim Sorumlusu, Rehber Sorumlusu, İslami Bilgi Kaynakları Sorumlusu, Eğitim Sorumlusu ile Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Sorumlusu tarafından; 01.10.2015 - 31.07.2016 tarihleri arasında; 10 ay süre ile yapılacaktır.
Faaliyet kapsamında; yukarda sıralanan 4 çeşit alt faaliyet gerçekleştirilecektir.
Alt faaliyetler; aşağıda açıklandığı gibi kendi özelliklerine uygun mekanlarda yürütülecektir.
Kahvaltı programları; proje dönemi başında ve sonunda birer defa olmak üzere toplam 2 defa; Proje Koordinatörü Yardımcısı, Bilgi ve İletişim Sorumlusu ile Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Sorumlusu koordinesinde; Rehberler ve o mahaldeki Din Görevlileri tarafından yapılacaktır. Rehberler tarafından sorumlu olduğu Mühtedi aileleri organize edilerek o mahallin Din Görevlisi ile yardımlaşmak suretiyle kahvaltı ve sohbet etmeye uygun bir mekan belirlenerek hazırlanacaktır.
Hızlandırılmış Türkçe Eğitimleri; 3 ay süre ile; Halk Eğitim Merkezi tarafından verilecektir. Bu faaliyet Proje Koordinatörü Yardımcısı ve Eğitim Sorumlusu tarafından koordine edilecektir.
Komşu programları; proje dönemi içinde toplam 10 defa; Proje Koordinatörü Yardımcısı, Bilgi ve İletişim Sorumlusu, Rehber Sorumlusu, İslami Bilgi Kaynakları Sorumlusu ile Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Sorumlusu tarafından yürütülecektir.
Komşu programları kapsamında aşağıdaki faaliyetler yapılacaktır:
- Türk komşularla sohbetler; Proje Koordinatörü Yardımcısı, Bilgi ve İletişim Sorumlusu ve Rehber Sorumlusu ile koordine edilmek suretiyle; Rehberler ve o mahaldeki Din Görevlileri tarafından organize edilecektir. Rehberler tarafından o mahallin Din Görevlisi ile yardımlaşmak suretiyle sorumluluğuna verilen Mühtedi aileleri ve uygun nitelikte komşular organize edilecek ve uygun ortamda bir araya getirilerek karşılıklı tanışmaları, hasbihal etmeleri ve kaynaşmaları sağlanacaktır. Bu maksatla mekan olarak mümkün olduğu kadar cami veya Kur’an kursları tercih edilecektir.
- Antalya'nın geleneklerinin tanıtılması; Proje Koordinatörü Yardımcısı, İslami Bilgi Kaynakları Sorumlusu ve Eğitim Sorumlusu tarafından koordine edilmek suretiyle; Rehberler tarafından yapılacaktır. Tanıtım faaliyetlerine yine uygun nitelikte komşular da dahil edilecektir. Tanıtım kapsamında Mühtedilere aşure günü etkinlikleri, hacı uğurlama merasimleri, yöresel düğünler, mevlid-i şerif, asker uğurlama etkinlikleri gibi gelenekler takdim edilecektir.
- Yöresel yemek yapma etkinlikleri; Proje Koordinatörü Yardımcısı, Rehber Sorumlusu ile Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Sorumlusu tarafından organize edilecektir. Bu kapsamda; her 3 -5 Rehberin sorumlu olduğu Mühtedi ailesi ve yakın komşuları bir grup olmak üzere, gruplar için uygun bir mekan tesbit edilecek, Mühtedilerin komşuları ile birlikte yöresel yemekleri hazırlamaları sağlanacak ve davetlilere ikram edilecektir. 
Geziler; proje dönemi içinde 1 defa; Proje Koordinatörü, Proje Koordinatörü Yardımcısı, Bilgi ve İletişim Sorumlusu, Rehber Sorumlusu ile Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Sorumlusu tarafından organize edilecektir. Geziler; Elmalı ve İbradı bölgelerine eş zamanlı olarak yapılacaktır. Geziler için toplam 100 Mühtedi ailesi planlanacaktır. Bu maksatla ihtiyaç duyulan araç desteğinin paydaş Belediyelerce karşılanması sağlanacaktır.
 
F. YÖNETİM - İZLEME - DEĞERLENDİRME VE HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN YAPILMASI:          
(1) Alt Faaliyetler:
(a) Koordinasyon - İzleme - Değerlendirme Toplantılarının Yapılması:
(I) Proje Başlangıcı İlk Koordinasyon Toplantısı
(II) Proje Ortası İzleme Toplantısı
(III) Proje Bitişi İzleme ve Değerlendirme Toplantısı
(b) Tanıtım Faaliyetlerinin Yapılması
(I) Afiş / Broşür bastırılması
(II) Basın duyurularının yapılması
(III) İnternet sayfası hazırlanması
(c) Mühtediler ve Ailelerine Anket Yapılması
(2) Ayrıntılar:
Bu faaliyet; Proje Yönetimi olarak Proje Koordinatörü, Proje Koordinatörü Yardımcıları, Bilgi ve İletişim Sorumlusu ve Rehber Sorumlusu tarafından; 1.9.2015 - 31.8.2016 tarihleri arasında; 12 ay süre ile yapılacaktır.
Faaliyet kapsamında; yukarda sıralanan 3 çeşit alt faaliyet gerçekleştirilecektir.
Alt faaliyetler; aşağıda açıklandığı gibi kendi özelliklerine uygun mekânlarda yürütülecektir.
Koordinasyon - izleme - değerlendirme toplantıları; Proje Yönetimi olarak Proje Koordinatörü ve Proje Koordinatörü Yardımcıları tarafından; belli aralıklarla proje dönemi boyunca yapılacaktır. Bu kapsamda; proje başlangıcı ilk koordinasyon toplantıları 3 defa, proje ortası izleme toplantıları 6 defa, proje bitişi izleme ve değerlendirme toplantıları ise 3 defa olmak üzere toplam 12 defa toplantı yapılacaktır. Bu toplantılara proje ortakları ve ihtiyaç duyulan diğer paydaşların katılımı da sağlanacaktır. Toplantı tarihleri; Faaliyet / Zaman Planlamasında gösterilen haftalık zaman dilimi içinde, paydaşların da uygun olduğu bir gün belirlenerek Proje Koordinatörlüğü tarafından duyurulacaktır.
Toplantılar; Proje Yönetim Merkezi olarak İl Müftülüğünde veya Proje Yönetiminin tercih edeceği başka uygun bir yerde yapılabilecektir.
Toplantıların gündemleri:
- Proje başlangıcında; projenin fiilen başlaması nedeniyle koordinasyona ihtiyaç duyulan konuların ele alınması maksadıyla yapılacaktır.
- Proje ortasında; projenin o tarihe kadar planlama esaslarına uygun olarak uygulanıp uygulanmadığını izlemek ve koordinasyon kurulacak diğer hususları ele almak maksadıyla uygulanacaktır.
- Proje sonunda ise; hem proje ortasında olduğu gibi faaliyetlere yönelik izleme, hem de faaliyetlerden beklenen etkilerin izleme ve değerlendirmesi yapılacaktır.
- Yukarda bahsedilen toplantılara ilave olarak; Proje Koordinatörlüğü tarafından ihtiyaç duyulduğu takdirde ilgili Paydaşların katılımıyla özel gündemli toplantılar yapılabilecektir.
Projenin tanıtım faaliyetleri; ilgili Proje Koordinatörü Yardımcısı ile Bilgi ve İletişim Sorumlusu tarafından; ilk 3 ay içinde tamamlanacaktır. Bu kapsamda; ilk 7 hafta içinde afiş / broşür bastırılacak, müteakip 2 hafta içinde basın duyuruları yapılacak, ayrıca ilk 3 ay içinde internet sayfası hazırlanacak ve proje dönemi boyunca idamesi sağlanacaktır.
Tanıtım faaliyetlerinde ayrıca tüm paydaşların imkânlarının değerlendirilmesine gayret edilecektir.
Proje kapsamında yapılan etkinlikler için tasarlanan her türlü afiş, broşür, kitapçık gibi tanıtım materyalinde paydaşların sadece kurumsal logoları kullanılacak, bunun haricinde herhangi bir simgeye yer verilmeyecektir.
Mühtediler ve ailelerine anket yapılması faaliyeti; Proje Koordinatörü Yardımcısı ve Rehber Sorumlusu tarafından; proje başında, ortasında ve sonunda birer defa olmak üzere toplam 3 defa yapılacaktır. Anket formları; Proje Koordinatörü tarafından hazırlanacaktır. Anketler; projenin izleme – değerlendirme faaliyetleri kapsamında; nesnel başarı göstergelerini ölçmek üzere tasarlanacak ve isimsiz anket şeklinde uygulanacaktır