PROJENİN ADI :
Birlikten Proje Doğar Projesi
 
PROJENİN GENEL AMACI :
Antalya Kent ve Medeniyet Derneği tarafından hazırlanan "BİRLİKTEN PROJE DOĞAR PROJESİ” nin amacı; 8 ay içinde; Antalya'da faaliyet gösteren 40 STK'dan 80 kişiye; STK'ların kurumsal kapasiteleri ile kendi aralarında veya kamu ile işbirliği ve diyalog kapasitelerini arttırmak ve proje kültürünü geliştirmek suretiyle; STK'ların proje geliştirme ve uygulama kapasitelerini yükseltmektir.
 
PROJENİN ÖZEL AMACI :
STK'ların toplumsal sorunlara duyarlılıklarının artmasına ve katılımcı yönetim anlayışının gelişimi bakımından STK'ların işlevinin artmasına katkıda bulunmaktır.
 
MEVCUT DURUM, PROJENİN GEREKÇESİ VE HEDEF KİTLESİ:
İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı’ nın resmi verilerine göre Antalya il sınırları içerisinde 2810 STK. faaliyet göstermektedir. Buna mukabil; 2015 yılı destek programı çerçevesinde; 11 tematik öncelik kapsamında desteklenmeye layık görülen proje sayısı 5’tir. Yani Antalya genelinde her 1000 STK’ ya 1,7 proje düşmektedir.
     Bu tesbitten hareketle; Antalya’daki STK’ların proje başvuru sayısının az olduğu, başvurusu yapılan projelerin ise arzu edilen nitelikte olmamasından dolayı çok azının destek alabildiği görülmektedir.
     Antalya’da faaliyet gösteren STK’ların nitelikli ve sürdürülebilir projeleri neden yapamadığı analiz edildiğinde; STK’ların proje geliştirme ve uygulama kapasitesinin arzu edilen seviyede olmadığı temel sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.
     Bu temel sorun muvacehesinde yapılan sorun analizi neticesinde sorunun dayandığı alt nedenler aşağıda sıralanmıştır:
     1. STK’ların kendi aralarında veya kamu kesimi ile işbirliği ve diyalogları yetersiz kalmaktadır.
         Bunun en önemli alt nedenleri olarak;
         - STK’ların kendi aralarında iletişimleri zayıf olduğu,
         - Kamu ile işbirliği alanlarının bilinmediği değerlendirilmektedir.
     2. STK’lar verimli ve sürdürülebilir proje üretebilecek seviyede projecilik kültürüne sahip değildirler.
         Bunun en önemli alt nedeni olarak;
         - Projecilik konusunda eğitimlerinin yetersiz olduğu değerlendirilmektedir.
     3. STK'ların (projecilik bakımından) kurumsal kapasiteleri düşüktür.
         Bunun en önemli alt nedenleri olarak;
         - İnsan kaynaklarının yetersiz olduğu,
         - Bilgiye erişim kaabiliyetlerinin kısıtlı olduğu,
         - Fon geliştirme becerilerinin zayıf olduğu,
         - Kurumsal kimliklerinin tam olarak oluşmadığı değerlendirilmektedir.
     Bu ana ve alt sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapılmaması halinde, genel olarak STK’ ların toplumsal sorunlara duyarlılığının azalacağı, ayrıca yeni kamu yönetimi perspektifi çerçevesinde yönetişim ve katılım becerileri yüksek bir STK anlayışından her geçen gün uzaklaşılacaği ve toplumda STK bilincinin sağlıklı bir şekilde gelişemeyeceği değerlendirilmektedir.
 
PROJENİN HEDEFLERİ :
Antalya Kent ve Medeniyet Derneği tarafından hazırlanan "BİRLİKTEN PROJE DOĞAR PROJESİ” nin genel hedefi;  STK'ların toplumsal sorunlara duyarlılıklarının artmasına ve katılımcı yönetim anlayışının gelişimi bakımından STK'ların işlevinin artmasına katkıda bulunmaktır..
 
PROJE PAYDAŞLARI :
  • Kent ve Medeniyet Derneği (Koordinatör)
  • Antalya İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü ( Ortak )
  • Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ( İşbirliği )
  • Liman Eğitim ve Dayanışma Derneği ( İşbirliği )
  • İlim Yayma Cemiyeti Antalya Şubesi Başkanlığı ( İşbirliği )
  • Kutup Yıldızı Gençlik Derneği ( İşbirliği )